01.

Vår produktportfölj

NextCell utvecklar avancerade stamcellsterapier med ett initialt fokus på behandling av typ 1-diabetes. Huvudkandidaten ProTrans bygger på NextCells patenterade selektionsalgoritm. Kliniska läkemedelsprövningar har visat på både säkerhet och effekt när det gäller patienternas förmåga att bevara produktion av eget insulin. NextCell driver även Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank.
NextCells patenterade cellterapi för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Signifikant effekt visad i diabetes.
NextCells stamcellsbank erbjuder familjesparande av stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov – störst i Skandinavien.

ProTrans

ProTrans – en banbrytande plattformsteknologi med stor potential

ProTrans är NextCells första läkemedelskandidat och den som kommit längst i utvecklingen. Den baseras på en patenterad selektionsalgoritm, framtagen för behandling av typ-1 diabetes. Behandlingen normaliserar immunförsvaret och stoppar den autoimmuna inflammationen. Effekten av ProTrans kan vara till nytta inom många olika områden där det idag saknas lämpliga behandlingsalternativ. Andra exempel är Chrons, MS och reumatism.

NextCell har utvecklat nästa generations cellterapi med mesenkymala stromaceller (även kallade stamceller), MSC. Det finns idag liknande läkemedel som är godkända för behandling av bl.a. barn som drabbats av transplantat mot värdsjukdom (GVHD) efter benmärgstransplantation och behandling av svår Crohn’s sjukdom. Potentialen med MSC baserad cellterapi är betydligt större. ProTrans är en vidareutveckling med fokus på öka antalet indikationer och behandlingseffekten.

Patenterad selektionsalgoritm

NextCells patenterade selektionsalgoritm särskiljer ProTrans från andra MSC behandlingar. Algoritmen väger samman resultaten från funktionella analyser som designats utifrån cellernas kända verkningsmekanism för balansering av immunförsvaret.

Det är stora variationer mellan olika celler när de analyseras i funktionella analyser. Genom att välja ut celler kan variationen minskas. ProTrans tillverkas av MSC från navelsträngsvävnad som innehåller unga och livskraftiga celler som ännu inte utsatts för stress, åldrande eller miljöpåverkan.

MSC behandlingar har utvärderats sedan 90-talet och visat på god säkerhet utan några allvarliga biverkningar. Tyvärr har effekten varit varierande och därför har vi nu utvecklat en robust, reproducerbar selektion för ProTrans.

Diabetes

Typ-1 diabetes är en autoimmun sjukdom, där kroppens immunförsvar attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln så att de inte längre kan producera insulin. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet.

ProTrans har visats kunna bromsa sjukdomsförloppet hos vuxna patienter som nyligen diagnostiserats med typ-1 diabetes. Även om patienterna som behandlats är i fortsatt behov av extra insulin så kan en liten kvarvarande insulinproduktion innebära bättre blodsockerkontroll samt i slutändan motverka komplikationer och följdsjukdomar.

COVID-19

Infektion av Sars-CoV-2 kan i värsta fall leda till hyperinflammation i lungorna som är ett livshotande tillstånd och som i början av pandemin var förknippat med hög mortalitet.

ProTrans potential att häva hyperinflammation i lungorna utvärderas i två kliniska prövningar. Syftet är att behandla patienter innan de blir så sjuka att de behöver läggas i respirator, vilket kan vara livräddande och minska rehabiliteringstiden.

COVID-19 är ett exempel på virusinfektion som kan leda till allvarliga komplikationer på grund av att immunförsvaret överreagerar, något som slår hårt mot lungorna. Det finns en mängd andra virus och orsaker till hyperinflammation i lungorna, vilket innebär att NextCells läkemedelskandidat kan användas för att behandla fler komplikationer orsakade av fler typer av virus. I en av studierna behandlas även patienter med influensa-, RS- och HMP-virus.

Verkningsmekanism
Verkningsmekanism: Mesenkymala (bindvävsbildande) stamceller har immunreglerande egenskaper via interaktion med immunceller i både medfödda och adaptiva immunsystem. Stamcellerna påverkar immunceller genom att de utsöndrar mängder av cytokiner, tillväxtfaktorer och kemokiner. NextCells patenterade selektionsalgoritm analyserar vilka celler som är optimala för behandling och väljer ut just de stamcellerna i tillverkningen av ProTrans.

Studieöversikt

År 2018 behandlades den första patienten med ProTrans på Karolinska Universitetssjukhusets prövningsklink. Fyra studier pågår, varav två aktivt rekryterar patienter vid universitetssjukhusen i Malmö, Uppsala och Örebro. NextCell har lämnat in en pedriatisk utvecklingsplan till den Europeiska Läkemedelsmyndighetens expertkommitté för läkemedelsutveckling för behandling av barn. Planen beskriver det kliniska prövningsprogrammet fram till kommersialisering och är ett krav inför kommande fas-3 studier..

ProTrans-1 (9 patienter, avslutad)

En sedan 2019 avslutad öppen dos-eskalerings Fas-1 studie i nio typ 1-diabetespatienter. Studien visade på a) god säkerhet och på b) dosbereonde effekt avseende bevarande av kroppsegen insulinproduktion ett år efter behandling.

ProTrans-2 (15 patienter, avslutad)

En sedan 2020 avslutad placebo kontrollerad Fas-2 studie i 15 typ 1-diabetespatienter visade på signifikant behandlingseffekt (p<0,05), där ProTrans-behandlade patienter bibehöll 90% av sin vid behandlingstillfället kroppsegna insulinproduktion ett år efter behandling, mot 53% i placebogruppen.

ProTrans-Repeat (16 patienter, under uppföljning)

ProTrans-Repeat är en öppen uppföljningsstudie i de patienter som deltog i ProTrans-1. De nio patienterna behandlades, efter första behandling, med ytterligare en lika stor dos de fått ca ett-två år tidigare i ProTrans-1. Den 18 oktober 2022, presenterades en interimsanalys efter andra behandlingen, som konkluderade att behandling med högsta dosen ger signifikant (p<0,05) bäst långtidseffekt avseende bevarandet av den egna insulinproduktionen. I snitt behöll de tre kohorterna låg-, mellan-, och hög-dos, 41%, 45% och 81% av sin vid första behandlingstillfället insulinproducerande förmåga efter ca 3,5 – 4 år. Långtidseffekten följes upp i ytterligare ca två år.

ProTrans-Obs (11 patienter,  under uppföljning)

Långtidsuppföljning av 11 patienter som tidigare deltagit i ProTrans-2. Studien pågår i 5 år och 3-års interimsresultat visade följande: Av 14 patienter som fullföljde ProTrans-2, accepterade 6 ProTrans-behandlade  och 5 placebo behandlade patienter att efter avslutad studie delta i uppföljningsstudien ProTrans-Obs, där de följs under ytterligare 5 år. I studien mäts patienternas kroppsegna insulinproduktion halvårsvis och en 3 års uppföljning har gjorts. Resultatet från denna interimsanalys visar på statistiskt signifikant behandlingseffekt vid samtliga analyserade tidpunkter (p<0,05).

ProTrans-Young (66 patienter, pågående)

Barnstudie för behandling av typ- 1 diabetes i fas 1/2 där första delen är en öppen säkerhetsstudie med 6 barn som nyligen fått sin diagnos. Samtliga patienter har behandlats och en säkerhetskommitté rekommenderade professor Per-Ola Carlsson att fortsätta med del 2 av studien, som pågår sedan slutet av 2022. Andra delen av studien är randomiserad, placebokontrollerad dubbelblindad studie med 30 patienter i åldrarna 12 – 21 år och 30 patienter i åldrarna 7 – 11 år.

ProTrans19+SE (9 patienter, pågående)

Svensk öppen doseskaleringsstudie (fas 1) med ProTrans för behandling av vuxna patienter (ej typ-1 diabetes), som drabbats av allvarlig lunginflammation till följd av Sars-CoV-2 infektion.

ProTrans19+CA (48 patienter, avslutad efter 19 patienter)

Kanadensisk randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad studie (fas 2) studie för behandling av vuxna patienter, som drabbats av allvarlig lunginflammation till följd av Sars-CoV-2 infektion. Studien avslutades tidigare på grund av brist på patienter.

NextCell Pipeline

Studieteam

De kliniska prövningarna genomförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Uppsala Universitet.

Medicinsk Chef för NextCell

Edvard Smith, MD, PhD, professor i molekylär genetik vid enheten för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset

Huvudprövare för typ 1-diabetesstudierna

Per-Ola Carlsson, Professor i medicinsk cellbiologi med specifikt intresse för experimentell endokrinologi vid Uppsala universitet och Uppsala universitetssjukhus.

Huvudprövare för svensk Covid-studie

Doktor Josefin Sundh, Docent och Överläkare Lungsektionen, Hjärt-Lung-fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro samt Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet.

Huvudprövare för kanadensisk Covid-studie

Doktor Inés Colmegna, MD, Associate Professor Rheumatology - Department of Medicine, McGill University, The Research Institute of the McGill University Health Centre.

Forskningschef för NextCell

Lindsay Davies PhD inom biokemi med lång erfarenhet av stromalcellbiologi och utveckling av cellterapier. I rollen som CSO ansvarar Davies för den befintliga forskningsportföljen såväl som utveckling av nya kliniska behandlingar.

Chef kliniska prövningar för NextCell

Sofia Sisay, PhD inom Neurovetenskap med lång erfarenhet av att leda kliniska studier och projekt inom akademin samt industri. I rollen som Clinical Trial Manager ansvarar Sisay för alla befintliga kliniska studier och har varit projektansvarig sedan vi började med vår första kliniska prövning.

ProTrans – noga utvalda stamceller

Läkemedelskandidaten ProTrans är en stamcellsprodukt med celler från navelsträngsvävnad. Cellerna är noga utvalda med NextCells patenterade  selektionsalgoritm.

I renrumslaboratoriumet genomförs en rad olika analyser för att utvärdera cellernas funktion och hur de påverkar immunförsvaret. Resultaten matas in i selektionsalgoritmen som beräknar cellernas sammanvägda förmåga att dämpa ett överaktivt immunförsvar via flera verkningsmekanismer.

ProTrans – biologisk intelligens

Immunförsvaret består av en mängd olika celltyper som aktiveras eller inaktiveras av ett stort antal olika signalmolekyler. I autoimmuna sjukdomar har balansen rubbats och immunförsvaret ger sig på kroppens egna celler. Den molekylära orsaken är oftast okänd och varierar mellan individer och kan förändras över tid.

ProTrans utnyttjar kroppens eget sätt att återställa balansen. Stamceller som kan känna av vad den molekylära orsaken till autoimmuniteten är och utsöndra signalmolekyler för att motverka inflammationen.

ProTrans – industriellt designad cellterapi

Med erfarenhet från läkemedelsindustrin har NextCell utvecklat ProTrans för att nå hela vägen till patienten. Stamceller från navelsträng kan odlas i stora mängder och tillgången på råmaterial är närmast obegränsad.

Behandling med ProTrans är enkelt och säkert och kommer kunna göras på vårdcentralen. ProTrans levereras fruset i en liten stamcellspåse. Efter 3 minuter är ProTrans tinat och stamcellspåsen kopplas ihop med en vanlig infusionspåse. Stamcellerna blandas varsamt med en koksaltlösning innan de ges som en infusion i armvecket.

Behandlingen blir kostnadseffektiv eftersom NextCell kan producera stora tillverkningssatser, förvara ProTrans fruset i väntan på användning och behandlingen är enkel.

Cellaviva

Cellaviva är Sveriges första biobank för familjesparande av stamceller från navelsträng och erbjuder blivande föräldrar att spara det nyfödda barnets stamceller för framtida medicinska behov.

Efter expansionen till Danmark och med en kundkrets över hela Skandinavien har verksamheten vuxit till att bli marknadsledande inom stamcellssparande i hela Skandinavien och den enda stamcellbank med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Cellaviva lanserade sin produkt i september 2015 och marknaden i Sverige kan idag fortfarande betraktas som relativt omogen.

Stamcellssparande har dock funnits i flera decennier utomlands och är globalt en etablerad och utbredd tjänst.

Blivande föräldrar över hela världen har erbjudits att lagra stamceller från sina nyfödda barn i mer än två årtionden. Globalt har idag ett hundratal olika företag stamceller från över 4 miljoner barn lagrade. 1988 genomfördes den första stamcells-transplantationen med celler från navelsträngsblod. Tidigare var benmärg den enda stamcellskällan. Ingreppet för att samla in benmärg är omfattande och behöver ske tätt inpå att transplantationen ska genomföras. Födseln är ett unikt tillfälle att ta tillvara stamceller utan något ingrepp då man samlar in stamceller från efterbörden som annars endast är en restprodukt. Dessutom är stamcellerna både opåverkade av miljöfaktorer och som mest kraftfulla vid födseln.

Läs mer på Cellavivas hemsidaKid touching pregnant mother's belly

Vad betyder det?

Oändliga möjligheter

Den klassiska definitionen av en stamcell kräver att den har två egenskaper:

 1. Självförnyelse: Kapaciteten att genomgå ett stort antal celldelningar med bibehållna egenskaper.
 2. Potenta: Kunna differentiera (mogna ut) till specialiserade celltyper. Den mest omogna typen av stamcell som kan bli vilken celltyp som helst heter totipotenta, emedan pluripotenta kan bli många typer. Multipotenta eller unipotenta kallas ibland stamceller trots att de endast kan differentiera till ett några eller en enda mogen celltyp.

Stamcellers egenskaper gör dem attraktiva för behandling av:

 • Regenerativ Medicin
 • Genterapi
 • Inflammation
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Cancer
Stem Cell photo in microscope

Hematopoetiska stamceller

Hematopoetiska stamceller (HSC) betyder blodbildande stamceller och de ger upphov till alla blodkroppar. De upptäcktes 1961 och den huvudsakliga källan till HSC är benmärg och navelsträngsblod.

Omkring 50 000 patienter får en stamcellstransplantation varje år, en terapi som ges för att behandla över 80 dödliga sjukdomar inklusive:

 • Leukemi
 • Lymfom
 • Metaboliska sjukdomar
 • Immunsystemets sjukdomar
Haematopoietic stem cells

Mesenkymala stamceller

Mesenkymala stamceller (MSC) eller bindvävsbildande stamceller som de också kallas, är multipotenta stromaceller som kan differentiera till olika celltyper, inklusive: osteoblaster (benceller), kondrocyter (broskceller), myocyter (muskelceller) och adipocyter (fettceller). Dessa celler har också visat sig kunna påverka immunsystemet genom aktivering, dämpa och modulering.

Experimentell behandling i:

 • Regenerativ Medicin, återskapa sjuk eller skadad vävnad
 • Aktivering av immunförsvaret för att behandla cancer
 • Dämpa immunförsvaret för att behandla avstötningsreaktioner vid benmärgstransplantation och organtransplantation
 • Immunomodulering för behandling av autoimmuna sjukdomar
Mesenchymal stem cell illsutration