ProTrans cellterapi ger behandlingseffekt 3,5 år efter behandling

2022-10-18

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att patienter med typ-1 diabetes som genomgår två behandlingar med högdos av ProTrans cellterapi behåller signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som behandlats med låg och medeldos.

Patienter med typ-1 diabetes som deltar i ProTrans-Repeat studien, behandlade med högsta dosen hade statistiskt signifikant högre bevarad kroppsegen insulinproduktion än patienter behandlade med låg och medeldos (p<0,05). I snitt bibehåller de 3 patienterna i låg, medel och högdoskohorten  41%, 45% respektive 81% av den insulinproduktion de hade före behandling vilket är 3,5–4 år sedan.

2018 behandlades 9 patienter i doseskaleringsstudien ProTrans-1. Behandlingen påvisade dosberoende terapeutisk effekt och ledde till att medelhög och högdosbehandlade patienter bibehöll statiskt signifikant högre insulinproduktion än patienter som fick lågdosbehandling. Patienter som behandlats med låg dos tappade i genomsnitt 28% av sin kroppsegna insulinproduktion, medel och högdosbehandlade patienter tappade endast 6%.

Samtliga 9 patienter som deltog i ProTrans-1 samtyckte till att ingå i en fortsättningsstudie, ProTrans-Repeat. Patienterna fick ytterligare en behandling av ProTrans och vid analys efter ett år, dvs 2 till 2,5 år efter första behandlingen. Studien är designad för att utvärdera säkerheten vid upprepad behandling och samtliga doser visades säkra att ge två gånger utan att ge upphov till antikroppssvar mot behandlingen. Bibehållen insulinproduktion efter 2 år var 94% i högdos, 56% i medeldos och 51% i lågdos.

Interimsanalysen som nu presenteras konkluderar att behandling med hög dos ger högst effekt och långvarig effekt i patienter med typ-1 diabetes. Insulinproduktionen har analyserats vid 3 tillfällen, efter 1 år, 2 år och 3,5 år där snittet förhög dos var 96%, 94% och 81% jämfört med medeldos 91% 56% och 45% och lågdos 72%, 51% och 41%.  ProTrans-Repeat kommer framgent mäta insulinproduktion halvårsvis, totalt följs patienterna under 6-6,5 år från inklusion i ProTrans-1.

 

Denna information är sådan som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg,för offentliggörande 18 oktober kl 13.20 CET.


För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel:08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399,info@fnca.se.

Om NextCell Pharma AB:

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada). NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5%i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Ladda ner bilaga

Alla pressmeddelanden

2023-03-28
NextCells seminarium fas I/II klinisk studie i typ I-diabetes accepteras för publicering
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") har fått sin artikel som beskriver resultaten av den kliniska fas I/II-studien i typ 1-diabetes accepterad i den expertgranskade tidskriften Diabetologia.
Läs merLäs mer
2023-03-21
NextCells forskningschef vald till ISCT:s europeiska regionala sekreterare
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har officiellt valts till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-03-07
NextCells CSO nominerad till ISCT European Regional Secretary
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har nominerats till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-01-26
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 1 för 2022/2023
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 1 2022/2023 för perioden 1 september 2022 - 30 november 2022. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North
Läs merLäs mer
2023-01-25
ProTrans-studie i COVID-19 utökas till att även omfatta behandling av allvarlig lunginflammation orsakad av influensa, RS och HMP-virus
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att Läkemedelsverket godkänt bolagets ändringsansökan för den svenska COVID-19-studien, som behandlar patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion, till att nu också omfatta patienter med samma symptom orsakad av influensa A,
Läs merLäs mer
2023-01-18
Positiv återkoppling gällande den pediatriska planen av EMA
NextCell Pharma AB (”NextCell”) har lämnat in ett förslag på plan till den Europeiska Läkemedelsmyndighetens pediatriska enhet (PDCO) och har mottagit positiva kommentarer samt rekommendationer för den inskickade pediatriska utvecklingsplan (på engelska pediatric investigational plan (PIP)).
Läs merLäs mer
2022-12-21
Första ungdomarna med typ-1 diabetes behandlade med ProTrans i fas-II delen
NextCell Pharma AB (”NextCell”) bidrar med stamcellsbehandlingen ProTrans till barndiabetesstudien som bedrivs vid Akademiska sjukhuset utav huvudprövare professor Per-Ola Carlsson. I slutet av oktober rekommenderade Säkerhetskommittén att fas II delen av studien skulle inledas. Nu har de två första
Läs merLäs mer
2022-11-24
Kommuniké från årsstämma 2022 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)
Idag, torsdagen den 24 november 2022, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs merLäs mer