NextCell uppdaterar inför NLS-days

2022-09-28

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) ger en statusuppdatering idag på Nordic Life Science days i Malmö. NLS days är Nordens största partnering event inom Life Science där NextCells vd Mathias Svahn kommer att delta i möten samt ge en presentation idag kl 14:12.

Cellterapibolaget NextCell Pharma AB har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik för att framställa mesenchymala stamceller med egenskaper anpassade för allogen behandling av specifika sjukdomar.

Bolagets ledande läkemedelskandidat ProTrans, utvecklas för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Effekt och säkerhet har visats för behandling av vuxna med typ-1 diabetes(studierna ProTrans 1 och 2), och här är syftet att stoppa det autoimmuna sjukdomsförloppet och därmed bevara den kroppsegna insulinproduktion, som patienten har kvar vid behandlingstillfället. Förutom att detta kan bidra till förhöjd livskvalite hos patienterna så är det visat att kvarvarande egen insulinproduktion ger längre uppskattad levnadstid,  liksom minskade senkomplikationer.

Under oktober väntas NextCell presentera 3-årslångtidseffekt av ProTrans från studien ProTrans-OBS. I november väntas NextCell presentera 3,5-årslångtidseffekt av ProTrans ifrån studien ProTrans-Repeat.

 

En barndiabetes studie, ProTrans-Young, pågår och leds av professor Per-Ola Carlsson, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. En första grupp patienter är färdigbehandlad, och ett säkerhetskommittens yttrande avvaktas i november och förväntas rekommendera start av andra delen av studien, som då kan inkludera nya patienter i december.

 

En pediatrisk utvecklingsplan (Paediatric InvestigationPlan, PIP) krävs för läkemedelsutveckling för behandling av barn. Planen beskriver det kliniska prövningsprogrammet fram till kommersialisering och är ett krav inför fas-3 studier. NextCell har lämnat in en ansökan, som kommer behandlas av den Europeiska Läkemedelsmyndighetens expertkommitté under slutet av året. I ansökan ingår ProTrans-3, en pivotal fas III studie för både vuxna och barn som vid positivt utfall kan ge ProTrans marknadsföringsgodkännande.

 

NextCell är ekonomiskt stabilt, och med nuvarande plan utan ytterligare kapitalbehov under kommande verksamhetsår. Godkänd pediatrisk utvecklingsplan är en förutsättning för att ansöka om en pivotal studie där barn ingår och bolaget kan komma att söka någon form av partnerskap inför start av en fas III studie.

 

NextCells GMP-facilitet är nu färdigbyggd och kvalificeringsarbete inlett. Syftet är att ta hem produktionsteknologin för att förbereda framtida tekniköverföring från NextCell till en eller flera licenstagareeller köpare av ProTrans. Samarbetet med vår kontraktstillverkare fortlöper och tillsammans kommer bolagen ha produktionskapacitet som vida överstiger behovet av ProTrans för kliniska prövningar.

 

Utöver typ-1 diabetes studier genomförs COVID-19 studier där patienter med hyperinflammation i lungorna behandlas med ProTrans. Rekryteringstakten har avtagit till följd av det minskade antalet patienter som drabbas av svår sjukdom. Den svenska studien har behandlat 5 av 9 patienter och den kanadensiska 18 av 48 patienter. Dialoger förs om hur studierna kan modifieras för att öka inklusionstakten.

NextCell är ägare till Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Verksamheten har visat på bra tillväxt under verksamhetsåret.För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:
Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma
 
Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada).NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Ladda ner bilaga

Alla pressmeddelanden

2022-11-24
Kommuniké från årsstämma 2022 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)
Idag, torsdagen den 24 november 2022, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs merLäs mer
2022-11-03
Årsredovisning 2021-2022
NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar idag sin Årsredovisning för perioden 1 september 2021 till 31 augusti 2022.
Läs merLäs mer
2022-10-27
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXTCELL PHARMA AB (PUBL)
Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 november 2022 kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.
Läs merLäs mer
2022-10-27
NextCell presenterar resultat från interimsanalys idag kl 15:00
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik där stamceller kan selekteras fram för allogen behandling av olika specifika sjukdomar. Vd Mathias Svahn kommer att presentera resultaten på torsdag den 27 oktober kl 15:00 som direktsänds vi
Läs merLäs mer
2022-10-27
NextCell Pharma offentliggör Bokslutskommuniké 2021/2022
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Bokslutskommuniké 2021/2022 för perioden 1 september 2021 - 31 augusti 2022. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First Nort
Läs merLäs mer
2022-10-24
NextCell cellterapi visar på långtidseffekt i två oberoende diabetesstudier ”ProTrans-Repeat” och ”ProTrans-Obs” – direktsänd presentation
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik där stamceller kan selekteras fram för allogen behandling av olika specifika sjukdomar. Vd Mathias Svahn kommer att presentera resultaten på torsdag den 27 oktober kl 15:00 som direktsänds vi
Läs merLäs mer
2022-10-20
ProTrans cellterapi ger långvarig terapeutisk effekt på typ-1 diabetes efter endast en behandling
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att patienter som för 3 år sedan behandlats med en dos ProTrans i den placebo kontrollerade fas II studien ProTrans-2 har bibehållit signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som fått placebo, (63% jämfört med 23%) . 3-å
Läs merLäs mer
2022-10-18
ProTrans cellterapi ger behandlingseffekt 3,5 år efter behandling
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att patienter med typ-1 diabetes som genomgår två behandlingar med högdos av ProTrans cellterapi behåller signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som behandlats med låg och medeldos.
Läs merLäs mer