NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 1 för 2022/2023

2023-01-26

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 1 2022/2023 för perioden 1 september 2022 - 30 november 2022. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 


Första kvartalet (2022-09-01 till 2022-11-30)

·       Rörelseintäkterna uppgick till 3 012 (1 347)TSEK, varav Cellaviva stod för 2 137 (1 346) TSEK.

·       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 918 (-6 742) TSEK.

·       Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,19) SEK.

·       Kassa och bank uppgick till 88 259 (133 464) TSEK.

·       Soliditeten** uppgick till 92,0 (94,1) %.

*Resultat per aktie: Periodensresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktierför det första kvartalet 2022/2023: 34 379 523 (34 379 523) aktier. Antal aktier i NextCell per den 30 november 2022: 34 379 523 (34 379 523) aktier.
**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen

Väsentliga händelser under första kvartalet

·       NextCell meddelade i början av september att bolagets VD Mathias Svahn ger en status uppdatering på Nordic Life Science days i Malmö, som är Nordens största partnering event inom Life Science.

·       Bolaget publicerade i början av oktober en debattartikel om partiklar i cell- och genterapiprodukter med International Society for Cell and Gene Therapy's Process Development, Manufacturing and Analytics Committee i tidskriften Cytotherapy.

·       NextCell meddelade i mitten av oktober att patienter med typ-1 diabetes som genomgått två behandlingar med högdos av ProTrans cellterapi har behållit signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som behandlats med låg och medeldos.

·       Bolaget meddelade i mitten av oktober resultat från en treårig uppföljningsstudie ProTrans OBS, att patienter som behandlats med en dos ProTrans i den placebo kontrollerade fas II studien ProTrans-2 bibehöll signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som fått placebo, (63 procent jämfört med 23 procent). Treårs resultaten tyder på att behandlingen förändrar sjukdomsförloppet och att effekten kvarstår över tid.

·       I slutet av oktober presenterade NextCells VD, Mathias Svahn, en uppdatering över Bolagets uppnådda och pågående kliniska verksamhet med läkemedelskandidaten ProTrans, som tagits fram för typ-1 diabetes, och andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·       NextCell meddelade i mitten av december att de två första ungdomarna i den äldre ålderskohorten (12-21år) genomgått behandling i fas II delen av barndiabetes studien.

·       Bolaget meddelade i mitten av januari att man mottagit positiva kommentarer samt rekommendationer på det förslag till pediatrisk plan (PIP) som tidigare lämnats in till den Europeiska Läkemedelsmyndighetens pediatriska enhet (PDCO).

 ·       NextCell meddelade i slutet av januari att man utökar ProTrans-studien i COVID-19 till behandling av allvarlig lunginflammation orsakad av influensa, RS och HMP-virus

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl 07.30.

 

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel:08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

 

Om NextCell Pharma AB:

NextCell är ett cellterapibolag i klinisk fas II. Bolaget har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik för att framställa mesenchymala stamceller anpassade för allogen behandling av olika autoimmuna och immunologiska sjukdommar. Läkemedelkandidaten ProTrans prövas nu för behandling av typ-1-diabetes samt andningskomplikationer orsakade av Sars-CoV-2 infektion. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande för typ-1 diabetes via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Sverige och Kanada. NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi, samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Ladda ner bilaga

Alla nyheter

2023-05-31
”Med ProTrans Young fördubblas vår marknadspotential”
Regulatorisk
Barnstudien ProTrans Young är hittills den största studien med cellterapiläkemedlet ProTrans från NextCell. Totalt ska 66 barn som har typ 1-diabetes behandlas med antingen ProTrans eller placebo. Här berättar NextCells VD Mathias Svahn om studien och vilka möjligheter den medför.‍
Läs merLäs mer
2023-05-30
NextCell inbjuden presentatör på International Society for Cell and Gene Therapy möte i Paris
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Dr Lindsay Davies, har bjudits in att hålla en posterpresentation vid ISCT-mötet i Paris, där NextCells långtidsuppföljningsdata från deras fas II typ 1-diabetesstudie med läkemedelskandidaten ProTrans presenteras.
Läs merLäs mer
2023-04-27
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 2 för 2022/2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 2 2022/2023 för perioden 1 december 2022 - 28 februari 2023. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Läs merLäs mer
2023-04-26
Banbrytande multiplicering av blodstamceller
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextCell med kontor i Stockholm och Köpenhamn.
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextC
Läs merLäs mer
2023-04-18
NextCell inbjuden talare vid European Wound Management Association i Milano
Regulatorisk
NextCell PharmaAB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Dr Lindsay Davies,har bjudits in att hålla en presentation vid EWMA-mötet i Milano där NextCellskliniska fas II-data presenteras med deras läkemedelkandidat, ProTrans, för attbromsa sjukdomsförloppet av typ 1-diabetes.
Läs merLäs mer
2023-03-28
NextCells seminarium fas I/II klinisk studie i typ I-diabetes accepteras för publicering
Regulatorisk
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") har fått sin artikel som beskriver resultaten av den kliniska fas I/II-studien i typ 1-diabetes accepterad i den expertgranskade tidskriften Diabetologia.
Läs merLäs mer
2023-03-21
NextCells forskningschef vald till ISCT:s europeiska regionala sekreterare
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har officiellt valts till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-03-07
NextCells CSO nominerad till ISCT European Regional Secretary
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har nominerats till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer