NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 1 för 2022/2023

2023-01-26

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 1 2022/2023 för perioden 1 september 2022 - 30 november 2022. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 


Första kvartalet (2022-09-01 till 2022-11-30)

·       Rörelseintäkterna uppgick till 3 012 (1 347)TSEK, varav Cellaviva stod för 2 137 (1 346) TSEK.

·       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 918 (-6 742) TSEK.

·       Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,19) SEK.

·       Kassa och bank uppgick till 88 259 (133 464) TSEK.

·       Soliditeten** uppgick till 92,0 (94,1) %.

*Resultat per aktie: Periodensresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktierför det första kvartalet 2022/2023: 34 379 523 (34 379 523) aktier. Antal aktier i NextCell per den 30 november 2022: 34 379 523 (34 379 523) aktier.
**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen

Väsentliga händelser under första kvartalet

·       NextCell meddelade i början av september att bolagets VD Mathias Svahn ger en status uppdatering på Nordic Life Science days i Malmö, som är Nordens största partnering event inom Life Science.

·       Bolaget publicerade i början av oktober en debattartikel om partiklar i cell- och genterapiprodukter med International Society for Cell and Gene Therapy's Process Development, Manufacturing and Analytics Committee i tidskriften Cytotherapy.

·       NextCell meddelade i mitten av oktober att patienter med typ-1 diabetes som genomgått två behandlingar med högdos av ProTrans cellterapi har behållit signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som behandlats med låg och medeldos.

·       Bolaget meddelade i mitten av oktober resultat från en treårig uppföljningsstudie ProTrans OBS, att patienter som behandlats med en dos ProTrans i den placebo kontrollerade fas II studien ProTrans-2 bibehöll signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som fått placebo, (63 procent jämfört med 23 procent). Treårs resultaten tyder på att behandlingen förändrar sjukdomsförloppet och att effekten kvarstår över tid.

·       I slutet av oktober presenterade NextCells VD, Mathias Svahn, en uppdatering över Bolagets uppnådda och pågående kliniska verksamhet med läkemedelskandidaten ProTrans, som tagits fram för typ-1 diabetes, och andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·       NextCell meddelade i mitten av december att de två första ungdomarna i den äldre ålderskohorten (12-21år) genomgått behandling i fas II delen av barndiabetes studien.

·       Bolaget meddelade i mitten av januari att man mottagit positiva kommentarer samt rekommendationer på det förslag till pediatrisk plan (PIP) som tidigare lämnats in till den Europeiska Läkemedelsmyndighetens pediatriska enhet (PDCO).

 ·       NextCell meddelade i slutet av januari att man utökar ProTrans-studien i COVID-19 till behandling av allvarlig lunginflammation orsakad av influensa, RS och HMP-virus

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl 07.30.

 

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel:08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

 

Om NextCell Pharma AB:

NextCell är ett cellterapibolag i klinisk fas II. Bolaget har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik för att framställa mesenchymala stamceller anpassade för allogen behandling av olika autoimmuna och immunologiska sjukdommar. Läkemedelkandidaten ProTrans prövas nu för behandling av typ-1-diabetes samt andningskomplikationer orsakade av Sars-CoV-2 infektion. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande för typ-1 diabetes via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Sverige och Kanada. NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi, samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Ladda ner bilaga

Alla nyheter

2023-11-30
Kommuniké från årsstämma 2023 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)
Regulatorisk
Idag, torsdagen den 30 november 2023, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  
Läs merLäs mer
2023-11-09
Årsredovisning 2022-2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar idag sin Årsredovisning för perioden 1 september 2022 till 31 augusti 2023.  
Läs merLäs mer
2023-11-06
Upprepad behandling med ProTrans är immunologiskt säker
Regulatorisk
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") meddelar idag att flera behandlingar med ProTrans cellterapi inte inducerar donatorspecifika antikroppar hos patienter med typ 1-diabetes. En detaljerad analys av hur immunsystemet reagerar på infusion av ProTrans-celler visar att behandling kan ges till alla vuxna typ 1-diabetiker, oavsett redan existerande HLA-antikroppar.
Läs merLäs mer
2023-10-30
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXTCELL PHARMA AB (PUBL)
Regulatorisk
Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 november kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.
Läs merLäs mer
2023-10-26
NextCell Pharma offentliggör Bokslutskommuniké 2022/2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Bokslutskommuniké 2022/2023 för perioden 1 september 2022 - 31 augusti 2023. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Läs merLäs mer
2023-10-10
NextCell tecknar avtal om ny vävnadsprodukt
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att bolaget har tecknat avtal med det finska bioteknikbolaget Linio om att lagerföra och distribuera Tience® i Sverige. Värdet på avtalet för första året uppgår till cirka 400 000 kr i fast ersättning samt en rörlig ersättning per produkt levererad. Tience är en vävnadsprodukt som injiceras för att motverka ärrbildning och kan även användas för estetiska ändamål som hudföryngring och för att motverka rynkor. Produkten marknadsförs och säljs av Linio till kliniker och sjukhus. 
Läs merLäs mer
2023-09-05
NextCell Pharma presenterar på konferensen Advanced Therapies Europe
Regulatorisk
NextCell Pharma medverkar på Advanced Therapies Europe, en europeisk konferens i Portugal om avancerade cellterapier. NextCells CSO Dr. Lindsay Davies ska berätta om NextCells plattformsteknologi och den internationellt uppmärksammade forskningen som ligger till grund för att ta fram läkemedlet ProTrans mot typ 1-diabetes.
Läs merLäs mer
2023-08-08
ProTrans och NextCell uppmärksammas internationellt
Regulatorisk
Resultaten från professor Per-Ola Carlsson, huvudprövare för NextCells fas I/II-studie med ProTrans-stromaceller för typ 1-diabetes är nu publicerade och presenterade i Up-front-delen av det senaste numret av Diabetologia. Artikeln valdes ut av redaktören som värd särskild uppmärksamhet för sin höga kvalitet och intresse för diabetesområdet. Dessutom har artikeln redan citerats i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Läs merLäs mer