”Med ProTrans Young fördubblas vår marknadspotential”

2023-05-31

Barnstudien ProTrans Young är hittills den största studien med cellterapiläkemedlet ProTrans från NextCell. Totalt ska 66 barn som har typ 1-diabetes behandlas med antingen ProTrans eller placebo. Här berättar NextCells VD Mathias Svahn om studien och vilka möjligheter den medför.

ProTrans-Young startade tidigt 2022. Initiativet till att starta barnstudien kom från Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala Universitet och Uppsala Universitetssjukhus. Per-Ola Carlsson har varit huvudprövare i NextCells studier där ProTrans har utvärderats på vuxna patienter med typ 1-diabetes.

– Mot bakgrund av att resultaten från de genomförda studierna var positiva så ville Per-Ola gå vidare med en ny studie. Denna gång ville han utvärdera effekten av ProTrans hos barn. berättar NexCells VD Mathias Svahn.

Forskning har visat att barn som har drabbats av GVH (Graft-versus-host-sjukdom) svarar bättre på stamcellsbehandlingar än vuxna.

– Vår förhoppning är att samma sak gäller med stamcellsbehandling vid typ 1-diabetes. Troligen kommer vi att få veta om så är fallet med den här studien.

ProTrans Young startar 2022

Bakom ProTrans-Young står några av Sveriges ledande diabetesforskare: Per-Ola Carlsson, Helena Elding Larsson och Johny Ludvigsson. De ansökte om, och beviljades, forskningsbidrag. Akademiska sjukhuset är sponsor för ProTrans-Young. NextCell bidrar med ProTrans och placebo.

– Att så välmeriterade och oerhört kunniga forskare ville starta en prövarinitierad barnstudie med ProTrans, dessutom med egna forskningsanslag, kan inte annat än ses som ett mycket gott betyg för NextCell.

Dessutom fanns det viktiga ekonomiska aspekter att väga in.

– För NextCell innebär upplägget att vi sparar tiotals miljoner i utvecklingskostnader samtidigt som vi får tillgång till mycket värdefulla data.

Vad kan ni använda den data som ni får från ProTrans Young till?

– Vi bygger nu en databas som vi kommer att använda när vi utvecklar och tar ProTrans vidare. NextCells tidiga kliniska studier kommer att ligga till grund för större studier i senare kliniska faser och i sin tur till ansökan om marknadsgodkännande. I framtiden ser vi att ProTrans även kommer att kunna användas för behandling av andra sjukdomar.

– Eftersom ProTrans-Young omfattar barn från 7 års ålder så innebär det att vi i vår nästa egna studie inte bara kan inkludera vuxna – som vi tidigare ha gjort – utan även barn från 7 år. Det fördubblar marknadspotentialen, berättar Mathias Svahn.

Vad har ni för förhoppningar om studien?

– Vi hoppas att en enda infusion med ProTrans ska bromsa det snabba sjukdomsförloppet som barn med typ 1-diabetes oftast har. Vi har inte sett några biverkningar samtidigt som vi ser att ProTrans kan fördröja sjukdomsförloppet avsevärt.

När förväntas resultaten komma?

– Resultaten kommer successivt. Om den sista patienten i den äldre åldersgruppen förhoppningsvis behandlas före jul så kommer resultaten omkring ett år senare. När det gäller de yngre barnen så startar den delen i mitten av nästa år och kan sedan utvärderas 12 månader efter sista patienten behandlats.

Fakta: ProTrans Young

ProTrans-Young är en barnstudie för behandling av typ-1 diabetes i fas 1/2 där första delen är en öppen säkerhetsstudie med 6 barn som nyligen har fått sin diagnos. Samtliga patienter har behandlats och en säkerhetskommitté rekommenderade huvudprövare professor Per-Ola Carlsson att fortsätta med del 2 av studien som pågår sedan slutet av 2022. Andra delen av studien – som pågår nu – är randomiserad, placebokontrollerad dubbelblindad studie med 30 patienter i åldrarna 12 – 21 år och 30 patienter i åldrarna 7 – 11 år.

Ladda ner bilaga

Alla nyheter

2023-09-05
NextCell Pharma presenterar på konferensen Advanced Therapies Europe
Regulatorisk
NextCell Pharma medverkar på Advanced Therapies Europe, en europeisk konferens i Portugal om avancerade cellterapier. NextCells CSO Dr. Lindsay Davies ska berätta om NextCells plattformsteknologi och den internationellt uppmärksammade forskningen som ligger till grund för att ta fram läkemedlet ProTrans mot typ 1-diabetes.
Läs merLäs mer
2023-08-08
ProTrans och NextCell uppmärksammas internationellt
Regulatorisk
Resultaten från professor Per-Ola Carlsson, huvudprövare för NextCells fas I/II-studie med ProTrans-stromaceller för typ 1-diabetes är nu publicerade och presenterade i Up-front-delen av det senaste numret av Diabetologia. Artikeln valdes ut av redaktören som värd särskild uppmärksamhet för sin höga kvalitet och intresse för diabetesområdet. Dessutom har artikeln redan citerats i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Läs merLäs mer
2023-07-27
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 3 för 2022/2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 3 2022/2023 för perioden 1 mars 2023 - 31 maj 2023. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.   
Läs merLäs mer
2023-07-05
Behandlingstart med högdos av ProTrans för svår lunginflammation
Regulatorisk
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") meddelar att den kliniska prövningen ProTrans 19+SE (även kallad Protrans V) kan börja rekrytera patienter i högdosgruppen som är den sista dosgruppen. Tre patienter som har behandlats med medeldos av ProTrans har utvärderats kliniskt och datan har gåtts igenom av Säkerhetskommittén som nu tillåter fortsatt behandling med högdos av ProTrans för svår lunginflammation orsakad av COVID-19, Influensa, Humant metapneumovirus och RS-virus.
Läs merLäs mer
2023-05-31
”Med ProTrans Young fördubblas vår marknadspotential”
Regulatorisk
Barnstudien ProTrans Young är hittills den största studien med cellterapiläkemedlet ProTrans från NextCell. Totalt ska 66 barn som har typ 1-diabetes behandlas med antingen ProTrans eller placebo. Här berättar NextCells VD Mathias Svahn om studien och vilka möjligheter den medför.‍
Läs merLäs mer
2023-05-30
NextCell inbjuden presentatör på International Society for Cell and Gene Therapy möte i Paris
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Dr Lindsay Davies, har bjudits in att hålla en posterpresentation vid ISCT-mötet i Paris, där NextCells långtidsuppföljningsdata från deras fas II typ 1-diabetesstudie med läkemedelskandidaten ProTrans presenteras.
Läs merLäs mer
2023-04-27
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 2 för 2022/2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 2 2022/2023 för perioden 1 december 2022 - 28 februari 2023. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Läs merLäs mer
2023-04-26
Banbrytande multiplicering av blodstamceller
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextCell med kontor i Stockholm och Köpenhamn.
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextC
Läs merLäs mer