Viktig information

Tillgång till informationen på denna del av NextCell Pharma AB (publ):s webbplats är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Belarus, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Ryssland, Schweiz, Sydkorea, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.