NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden i emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, inleds den 24 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Vid fulltecknad initial emission tillförs NextCell totalt 25 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen.